سه شنبه 12 اسفند 1399

   پیشنهادات و انتقادات/شکایات
نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعاليت های این صنف، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدماتمان یاری خواهد رساند. همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان و پرسنل، توسط مديران ما بررسي مي گردد تا در تصمیم گیری های خرد و کلان ما لحاظ گردند. از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.
نام و نام خانوادگی :
 
فرزند
 
صادره از :
 
شماره تماس :
 
نشانی محل کار/منزل :
نام و نام خانوادگی :
نام تابلو :
نشانی محل کار :
شماره تماس :
موضوع شکایت :
شرح شکایت :
مستند اول :
مستند دوم :